MYKHAILO HRUSHEVSKY DIGITAL ARCHIVES


е-АРХІВ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО


Розділи

Деталізований пошук
Дати

Листи

      
Записки товариства імені Шевченка. Т. 63, кн. 1 (1905)
Бібліотека
адреса матеріалу: http://hrushevsky.history.org.ua/item/0001448
Записки товариства імені Шевченка : вид-во, присвяч. науці і письменству укр.-рус. народу. - Львів : Накладом Т-ва імені Шевченка.
 
Т. 63, кн. 1, 1905.
Highslide JS

Попередній перегляд:         Завантажити - 97.123 Mb

Довідки про авторів:

 КРЕВЕЦЬКИЙ ІВАН-МАР’ЯН ІВАНОВИЧ

Випуски

Записки товариства імені Шевченка
Випуски за 1905 рік:
 • Т. 63, кн. 1
 • Т. 64, кн. 2
 • Т. 65, кн. 3
 • Т. 66, кн. 4
 • Т. 67, кн. 5
 • Т. 68, кн. 6

 • Архів всіх випусків
 • Всі статті збірника

  1. Зміст:
  2. Оборонна організація руських селян на галицько-угорськім пограничу в 1848-49 рр. / І. Кревецький. - С. 1-26 [7]
  3. Козаччина на переломі XVI і XVII в. (1591 -1603) / В. Доманицький. - С. 114-136 [33]
  4. Матеріали до історії суспільно-політичних і економічних відносин Західної України, серія перша (1361-1530), ч. 1-43 (Далі буде) / подає М. Грушевський. - С. V, 1-46 [56]  

  5. Miscellanea. - С. 1-12 [107]
  6. Дві вихідні карти / подав Ів. Франко. - С. 1-6 [107]
  7. Незнані вірші на смерть Шевченка / под. Ю. Романчук. - С. 7-8 [113]
  8. Чи бачванський говір словацький? / под. В. Гнатюк. - С. 8-12 [114]
  9. Наукова хроніка: Антропологічні й археологічні часописи за р. 1903 / огляд З. Кузелі. - С. 1-20 [119]

  10. Бібліографія (рецензії й справоздання, зміст на с. 32). - С. 1-33 [139]
  11. Światowit. Rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej, wydawany staraniem Erazma Majewskiego, томи I–V, Варшава, 1899–1904 / Кр[евецький] І[ван]. - С. 1–6
  12. Д. Иловайскій. Вторая дополнительная полемика по вопросамъ варяго-русскому и болгаро-гуннскому, М-ва, 1902, 106 с. / Грушевський М[ихайло]. - С. 6  
  13. Einführung in die Geschichte der Slaven von Eduard von Bogusławski. Aus dem Polnischen übersetzt von Waldemar Osterloff, Єна, 1904, ст. VIII+135 / Кузеля З[енон]. - С. 6–8
  14. Н. М. Каринскій. Остромирово Евангеліе какъ памятникъ древне-русскаго языка (Журналъ Мин. Нар. Просв. 1903, кн. V, стор. 94–111) / Кр[евецький] І[ван]. - С. 8–10
  15. А. И. Черепнинъ. О кіевскихъ денежныхъ гривнахъ (Труды XI археологическаго Съѣезда въ Кіевѣ, т. II, стор. 38–61) / Доманицький В[асиль]. - С. 10–12
  16. Kállay Ubul. Mikor koronázták meg Kálmánt, Halics felkent királyát, а pápátol küldött koronával? (Századok, XXXVII, 1903, VII с., 672–3) / Томашівський С[тепан]. - С. 12
  17. Древности русскаго права, томъ третій В. Сергѣевича, СПб., 1903, стор. 12+496 / Грушевський М[ихайло]. - С. 12–13  
  18. Dr. Stanisław Kutrzeba. Starostowie, ich początki i rozwój do końca XIV w. (Rozprawy. Wydz. hist.-filoz., т. XLVI. S. 1903, с. 231–348) / Грушевський М[ихайло]. - С. 13–14  
  19. И. В. Якубовскій. Земскіе привилеи великаго княжества Литовскаго. Критическій разборъ текстовъ областныхъ привелеевъ (Ж.М.Н.П. 1903, VI, ст. 245–303) / Грушевський М[ихайло]. - С. 14–15  
  20. Ludność wieśniacza ziemi halickiej w wieku XV, napical Dr. Szymon Rundstein. (Studya nad historyą prawa polskiego wydawane pod redakcyą Oswalda Balzera, t. II., Zesz. 2), Львів, 1903, с. 47 / Грушевський М[ихайло]. - С. 15  
  21. Русско-еврейскій архивъ. Документы и матеріалы для исторіи Евреевъ въ Россіи. т. III. Документы по исторіи польскихъ и литовскихъ Евреевъ (1364–1569), СПб., 1903, ст. VIII+260+XVII / Грушевський М[ихайло]. - С. 15–16  
  22. Miasto Jarosław i jego zabytki, zbadał, opisał i własnoręcznym rysunkiem opatrzył Jan Sas Zubrzycki, architekt (Sprawozdania komisyi do badania historyi sztuki w Polsce, т. VII., вип. ІІІ, 1903, ст. 358–395) / Грушевська М[арія]. - С. 16–17  
  23. Ludwik Kubala. Przysięga w Perejasławiu i "stati” Bogdana Chmielnickiego (Kwartalnik historyczny, 1904, ст. 220–242) / Крипякевич Ів[ан]. - С. 17–19
  24. И. О. Левицкій. Объ актовыхъ книгахъ, относящихся къ исторіи Юго-Западнаго края и Малороссіи (Труды XI археологическаго съѣзда въ Кіевѣ, т. II, стор. 55–82) / Доманицький В[асиль]. - С. 20–21
  25. Е. П. Радакова. О ревизіяхъ въ Малороссіи въ XVIII столѣтіи (Труды XI археологическаго съѣзда въ Кіевѣ, т. II, стор. 105–125) / Д[оманицький] В[асиль]. - С. 21–22
  26. П. А. Ивановъ. Къ исторіи Запорожскихъ казаковъ послѣ уничтоженія Сѣчи (Записки Одесскаго общества истории и древностей, т. XXV, ст. 20–40) / Петлюра С[имон]. - С. 22–23
  27. Л. Орда. Страничка изъ исторіи просвѣщенія на Волыни, Луцк, 1903, 42 с. / Д[оманицький] В[асиль]. - С. 23–24
  28. Br. Łoziński. Z historyi stanów galicyjskich (Biblioteka Warszawska, 1904, II, стор. 201–225) / Франко Ів[ан]. - С. 24–25
  29. Dr. Bronisław Łoziński. Galicyjski Sejm Stanowy 1817–1845, Льв., 1905, ст.139 / Франко Ів[ан]. - С. 25–26
  30. Tivadar Lehoczky. А beregmegyei görögszertartásu katholikus lelkészségek története а XIX század végeig, Мункач, 1904, ст.169 / Томашівський С[тепан]. - С. 26–27
  31. Aleksander Brückner. Dzieje literatury polskiej w zarysie, I–II, Варшава, 1902 / Франко Ів[ан]. - С. 27–29
  32. В. Лесевичъ. Евгеній Павловичъ Гребенка. Опытъ характеристики (Русская мисль, 1904, I. ст. 131–156, II. ст. 29–43) / Грушевський М[ихайло]. - С. 29  
  33. Н. Василенко. Іосифъ Максимовичъ Бодянскій и его заслуги для изученія Малороссіи, К., 1904, стор. II+231 (відб. з часоп. Киевская Старина. 1903) / Франко Ів[ан]. - С. 29–30
  34. Al. Schachmatov. Wie im Kleinrussischen die Palatalisation der Consonanten e u[nd] і verloren ging (Archiv für slav. Philologie, XXV, 1903, стор. 222–239) / Т[ершаковець] М[ихайло]. - С. 30–31
  35. Maryan Sokołowski. Drzeworytnictwo u nas. (I. Drzeworyty ludowe; II. Drzeworytnictwo i kołtryniarstwo w Polsce; III. Kultura ludu). 1. Drzeworyty ludowe (Sprawozdania komisyi do badania historyi sztuki w Polsce, т. VII, вип. III, 1903, стор. 453–480) / Грушевська М[арія]. - С. 31–32  
  36. Видання й статі обговорені в бібліографії сього тому. - С. 32–33
  37. Покажчик до томів LVII-LXII Записок Наукового Товариства імені Шевченка (річник XIII). - С. 1-24 [172]
  38. Зміст тт. І-LXII (по нїмецьки). - С. 25-33 [196].   

  Всі права захищені ©

         

  Розробка сайту та програмно-технологічна підтримка: Катерина Лобузіна