MYKHAILO HRUSHEVSKY DIGITAL ARCHIVES


е-АРХІВ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО


Розділи

Деталізований пошук
Дати

Листи

      
Записки товариства імені Шевченка. Т. 20, кн. 6 (1897)
Бібліотека
адреса матеріалу: http://hrushevsky.history.org.ua/item/0001469
Записки товариства імені Шевченка : вид-во, присвяч. науці і письменству укр.-рус. народу. - Львів : Накладом Т-ва імені Шевченка.
 
Т. 20, кн. 6, 1897.
Highslide JS

Попередній перегляд:         Завантажити - 26.338 Mb

Випуски

Записки товариства імені Шевченка
Випуски за 1897 рік:
 • Т. 15, кн. 1
 • Т. 16, кн. 2
 • Т. 17, кн. 3
 • Т. 18, кн. 4
 • Т. 19, кн. 5
 • Т. 20, кн. 6

 • Архів всіх випусків
 • Всі статті збірника

  1. Зміст:
  2. Галицьке боярство ХІІ-ХІІІ в. / М. Грушевський. - С. 1-20 [5]  
  3. Варлаам і Йоасаф. Старохристиянський духовний роман і його літературна історія / І. Франко. - С. 135-202 [25]
  4. Кілька віршів Івана Некрашевича / Лотоцький О.. - С. 1-10 [93]

  5. Miscellanea. - С. 1-6 [103]
  6. Королівський дозвіл на викуп Камінецького староства 1456 р. / М. Грушевський. - С. 1-2 [103]  
  7. Бібліографічні рідкості, II / І. Франко. - С. 2-6 [104]
  8. Наукова хроніка: Огляд часописей за 1896 рік. Часописи видавані поза Україною. - С. 1-40 [109]

  9. Бібліографія (рецензії й справоздання). - С. 1-48 [149]
  10. Dr. Lubor Niederle. О puvodu Slovanu. Studie ku slovanskym starofcitnostem, Прага, 1896, ст. 149+2 / М. Грушевський. - С. 1–3  
  11. В. М. Флоринскій. Первобытные Славяне по памятникамъ ихъ доисторической жизни. Опытъ славянской археологіи, т. I. Общая вступительная часть. Томськ, 1894, с. 24+355+3+16 таблиць, т. II вип. 1, 1896, ст. 272+12 таблиць і 68 рисунків в тексті (відбитки з Извѣстій Томскаго Университета 1894, VII і 1895, IX) / М. Грушевський. - С. 3–5  
  12. Ѳ. Г. Мищенко. Этнографія Россіи у Геродота (Журналъ Министерства Народ. Просвѣщенія, 1896, V с. 68–89). Извѣстія Геродота о внѣ–скиѳскихъ земляхъ Россіи (ibid. 1896, XII с. 103–124) / М. Грушевський. - С. 5–6  
  13. Курганъ Карагодѳуашхъ, изслѣдованія А. Лаппо-Данилевскаго и В. Мальмберга (Матеріалы по археологіи Россіи, издаваемые императорской археологической коммиссіей – Древности Южной Россіи), Спб., 1894, с. 11+ 191+IX табл, in fol / М. Грушевський. - С. 7  
  14. П. В. Владиміровъ. Введеніе въ исторію русской словесности, Київ, 1896, ст. VI + 276 с. / О. Грушевський. - С. 7–9  
  15. А. И. Соболевскій. Изъ исторіи русскаго языка (Журналъ Мин. Нар. П. 1897, Май, ст. 44–59) / І. Копач. - С. 10–12
  16. Исторія русской архитектуры, сочиненіе академика А. М. Павлинова, Москва, 1894, ст. 5+264+1 / М. Грушевський. - С. 12–13  
  17. Ѳ. И. Леонтовичъ. Одинъ изъ вопросовъ западно-русской старины (Варш. Универс. Извѣстія, 1896, Ѵ–ѴІ, 1–69) / О. Грушевський. - С. 13–14  
  18. Dr. Antoni Prochaska. Dążenia do unii cerkiewnej za Jagiełły (Przegląd powszechny, 1896, VI і VII c. 329–351 i 42–64). A. Lewicki. Sprawa unii kościelnej za Jagiełły (Kwartalnik historyczny, 1897, II c. 310–337) / М. Грушевський. - С. 14–16  
  19. Сборникъ Императорскаго Русскаго Историческаго Общества, т. 95, Спб., 1895 / О. Маркевич. - С. 16–20
  20. Древнерусскія сказанія о птицахъ, сообщеніе Хрусанѳа Лопарева (Памятники древней письменности, N. СХѴІ), Спб, 1897 ст. ХХѴ+20 / І. Франко. - С. 20–26
  21. Dr. Antoni Prochaska. Unia brzeska (Przegląd polski, 1896, XII, cт. 441–462 / [Рудницький Степан]. - С. 26–31
  22. П. Бѣлинскій. Тернополь и его околиця ч. І і II, Тернопіль, 1895–6 (відбитка з Rocznika kółka naukowego Tarnopolskiego 1893 і 1895) / [Біляшевський Микола]. - С. 31–32
  23. М. Н. Бережковъ. Георгій Конисскій, какъ проповѣдникъ. К., 1895, с. 15 / О. Грушевський. - С. 32  
  24. И. Сребницкий. Къ біографіи Георгія Конискаго. К., 1895, ст. 37 (відбитка з І т. Сборника ніжинського історично-фільольогічного товариства) / І. З. . - С. 32–33
  25. Stanislaw Schnür-Peplowski. Teatr polski w Galicyi wschodniej, Льв., 1894, cт. 46. Bogusławski we Lwowie (Ustęp z dziejów sceny polskiej), 1795–1799, Льв., 1895, ст. 29. Dr. Bronisław Czarnik. Korzeniowski i teatr lwowski (1822–1844), Льв., 1896, ст. 63 (відбитка з Przewodnik-a naukow-ого i literack-oгo). Michał Rolle. Seweryn Malinowski, kartka z dziejów sceny polskiej na wschodnich kresach, Краків, 1896, от. 44 (відбитка з Przegląd-y polsk-oгo) / М. Грушевська. - С. 33–34  
  26. Э. Фонъ-Штѳрнъ. О поддѣлкѣ предметовъ классической древности на югѣ Россіи (Журналъ Министерства Народ. Просвѣщенія 1896, XII с. 129–159) / М. Грушевський. - С. 35  
  27. Andrzeja Kucharskiego relacya z naukowej podróży po Słowacyi (Spiżu) 1827 roku (Lud 1896, ст. 1–5) / В. Гнатюк. - С. 35–38
  28. А. Баловъ. Къ вопросу о характерѣ и значеніи дрѳвнихъ Купальскихъ обрядовъ и игрищъ (Живая Старина, 1896, ст. 133–142) / В. Гнатюк. - С. 38–41
  29. А. Н. Аѳанасьевъ. Народныя русскія сказки. Москва, 1897, том I, ст. LI+351+3 таблиці рисунків, том II, ст. 445+XXIV / М. Грушевська. - С. 41  
  30. Materyaly antropologiczno-archeologiczne і etnograficzne, wydawane staraniem komisyi antropologicznej Akademii Umiejętności w Krakowіe, Краків, 1896, T. І, Х+108+425+ХІІ / О. Грушевський. - С. 41–42  
  31. Rocznik kółka naukowego tarnopolskiego za rok 1892. Tarnopol, 1892. 146 s.; za rok 1893. Tarnopol, 1894. 179 s.; za rok 1895. Tarnopol, 1896. 232 s. / Р[ондяк] П[етро]. - С. 43–46
  32. Видавництва й книжки, обговорені в сім томі. - С. 46–48
  33. Від Редакції. - С. 1-2 [197].   

  Всі права захищені ©

         

  Розробка сайту та програмно-технологічна підтримка: Катерина Лобузіна