MYKHAILO HRUSHEVSKY DIGITAL ARCHIVES


е-АРХІВ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО


Розділи

Деталізований пошук
Дати

Листи

      
Записки товариства імені Шевченка. Т. 30, кн. 4 (1899)
Бібліотека
адреса матеріалу: http://hrushevsky.history.org.ua/item/0001481
Записки товариства імені Шевченка : вид-во, присвяч. науці і письменству укр.-рус. народу. - Львів : Накладом Т-ва імені Шевченка.
 
Т. 30, кн. 4, 1899.
Highslide JS

Попередній перегляд:         Завантажити - 27.049 Mb

Довідки про авторів:

 ГРУШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ

Довідки про персоналії:

 ТЕРЛЕЦЬКИЙ ОМЕЛЯН АНТОНОВИЧ

Випуски

Записки товариства імені Шевченка
Випуски за 1899 рік:
 • Т. 27, кн. 1
 • Т. 28, кн. 2
 • Т. 29, кн. 3
 • Т. 30, кн. 4
 • Т. 31-32, кн. 5-6

 • Архів всіх випусків
 • Всі статті збірника

  1. Зміст:
  2. Україна після 1654 року. Історичний начерк / Л. Ч.. - С. 14-67 [5]
  3. Знадоби для пізнаня угорсько-руських говорів / І. Верхратський. - С. 201-276 [59]
  4. До історії "руського обряду" в давній Польщі. Лист до Редакції / А. Прохаска; прим. М. Грушевського. - С. 1-8 [135]  
  5. Miscellanea: Г. Сковорода. Проба бібліографії / Л. Ч.. - С. 1-4 [143]
  6. Наукова хроніка: Огляд часописей за 1898 р. - Часописи видавані на російській Україні. - С. 1-24 [147]

  7. Бібліографія (рецензії й справоздання, зміст на с. 37). - С. 1-38 [171]
  8. Vеstnik slovanskych starozitnosti. Indicateur des travaux relatifs a l’antiquite slave, vydava Dr. Lubor Niederle, T. II, Прага, 1899, ст. 4 + 144 + 15 / М. Грушевський. - С. 1–2  
  9. Ѳ. И. Леонтовичъ Арійскія основы общественнаго быта древнихъ Славянъ, Варшава, 1897, ст. 72 (Варшавскія университетскія извѣстія, 1897, VI) / М. Грушевський. - С. 2–3
  10. В. А. Мошковъ. Скиѳы и ихъ соплеменники Ѳракійцы. Слѣды этихъ народовъ въ наше время. Этнографическій этюдъ. Варшава, 1896, ст. 91 / М. Грушевський. - С. 3  
  11. А. М. Лобода. Русскій языкъ и его южная вѣтвь (Київські Университетскія Извѣстія, 1898, № 3, стор. 1–14) / І. Копач. - С. 4–5
  12. Н. Дашкевичъ. Еще разысканія и вопросы о Болоховѣ и Болоховцахъ (Київські Университетскія Извѣстія, 1899, I, ст. 1–63) / М. Грушевський. - С. 5–7  
  13. А. П. Новицкій. Исторія русскаго искуства, выпускъ первый, Москва, 1899, вел.8, ст. 80+ 2, кольор. табл. + 2 фототипії і 51 рис. в тексті / М. Грушевська. - С. 7–8  
  14. Описаніе старинныхъ русскихъ утварей, одеждъ, оружія, ратныхъ доспѣховъ и конскаго прибора, въ азбучномъ порядкѣ расположенное. Павла Савваитова. Спб., 1896, ст. II + 184 + 16 таблиць / М. Грушевський. - С. 8–9  
  15. Тимошенко И. Е. Литературные первоисточники и прототипы трехъсотъ русскихъ пословицъ и поговорокъ, К., 1897. XXV + 174 с. / О. Грушевський. - С. 9–10  
  16. Къ исторіи исправленія книгъ въ Болгаріи въ XIV вѣкѣ. П. А. Сырку. Томъ I, вып. I, Спб., 1899, ст. XXXII + 609 / М. Грушевський. - С. 10  
  17. А. Верзиловъ. Очеркъ торговли Южной Руси 1480–1569 г. (Сборникъ Черниговского земства 1898) / І. Шраг. - С. 10–11
  18. Польско-литовская унія на сеймахъ до 1569 года. Историческій очеркъ. М. В. Довнаръ-Запольскаго, Москва, 1897, стор. 28, 4° (відбитка з II Трудів словянської комісиї московського археольоґічного Товариства) / К[рушельницький] А[нтін]. - С. 11–13
  19. Документы московскаго архива министерства юстиціи, Том І, Москва, 1897, стор. 570 + XXIII / К[рушельницький] А[нтін]. - С. 13–14
  20. Русская Историческая Библіотека т. XVIII. Донскія дѣла, кн. I, Спб, 1898 / Маркевич Ол[ексій]. - С. 14–17
  21. Szelągowski. Paweł Piasecki – historyk polski XVII wieku. Studyum nad kroniką i życiem jej autora (Przewodnik naukowy i literacki, 1898) / Ц[елевич] О[лег]. - С. 17
  22. Tadeusz Korzon. Dola i niedola Jana Sobieskiego, 1629–1674, Wydawnictwo Akademii Umiętności, т. I–III, Краків, 1898, I т. ст. X + 586 + 3 табл.; II т. ст. VI + 446; III т. ст. VII + 542 + мапа / Целевич О[лег]. - С. 18–22
  23. Ал. Лазаревскій. Очерки, замѣтки и документы по исторіи Малороссіи, К., 1896, ст. 158 / К[міт] Ю[рій]. - С. 22–23
  24. Частная переписка Ивана Романовича Мартоса (1817–1830 г.г.) (К. Старина, 1896, VI, X, XI, 1897, VIII, 1898, VI–VIII) / К[міт] Ю[рій]. - С. 24–26
  25. А. Лотоцкій. Гдѣ обучалось подольское духовенство до учрежденія подольской духовной семинаріи (Подольскія епархіальная вѣдомости 1898 ч. 36–9) / С[ицінський] Ю[хим]. - С. 26
  26. Н. Теодоровичъ. Историко-статистическое описаніе церквей и приходовъ Волынской епархіи, Томъ I: Житомирскій, Новоградъ-Волынскій и Овручскій уѣзды. Почаїв, 1888, стор. 430 + 2 + IV. Томъ II: Ровенскій, Острожскій и Дубенскій уѣзды, П., 1890, стор. 690 + VII. Томъ III: Кременецкій и Заславскій уѣзды. П., 1893, стор. 687 + IX. Томъ IV: Староконстантиновскій уѣздъ. П., 1899 г., стор. 928 + VI / С[ицінський] Ю[хим]. - С. 26–28
  27. Юго-западный край, статистическое обозрѣніе, т. І: Восточное Полѣсье, составилъ Толмачевъ, К., 1897, ст. ѴІІІ + 480 + з табл. + з мапами / О. Грушевський. - С. 28–29  
  28. А. Малинка. Родыны и хрестыны (Матеріалъ собранъ въ м. Мринѣ, Нѣжинскаго уѣзда) (К. Старина, 1898, V с. 254–286) / В. Гнатюк. - С. 29–30
  29. Чтенія въ историческомъ обществѣ Нестора лѣтописца, кн. XI, К., 1896, ст. 45 + 203 + 116 / Р[ондяк] П[етро]. - С. 30–34
  30. Историческое Обозрѣніе, т. IX, Спб., 1897, стор. 290 с.; с. 34; Терлецький Ом[елян]. Рец. на публ.: Rozprawy Akademii umiejętności. Wydział historyczno-filozoficzny, serya II, tom X (загального рахунку т. XXXV), Краків, 1898, ст. 498 / О. Грушевський. - С. 35–37  
  31. Видавництва й книжки, обговорені в сім томі. - С. 37–38
  32. З Товариства. - С. 1-4 [209].  Персоналії:

  Терлецький Омелян Антонович

   

  Всі права захищені ©

         

  Розробка сайту та програмно-технологічна підтримка: Катерина Лобузіна