MYKHAILO HRUSHEVSKY DIGITAL ARCHIVES


е-АРХІВ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО


Розділи

Деталізований пошук
Дати

Листи

      
Записки товариства імені Шевченка. Т. 8, кн. 4 (1895)
Бібліотека
адреса матеріалу: http://hrushevsky.history.org.ua/item/0001457
Записки товариства імені Шевченка : вид-во, присвяч. науці і письменству укр.-рус. народу. - Львів : Накладом Т-ва імені Шевченка.
 
Т. 8, кн. 4, 1895.
Highslide JS

Попередній перегляд:         Завантажити - 31.301 Mb

Випуски

Записки товариства імені Шевченка
Випуски за 1895 рік:
 • Т. 5, кн. 1
 • Т. 7, кн. 3
 • Т. 8, кн. 4

 • Архів всіх випусків
 • Всі статті збірника

  1. Зміст:
  2. Варлаам і Йоасаф, старохристиянський духовний роман і його літературна історія / І. Франко. - С. 1-28 [5]
  3. "Похвала в. кн. Витовту", кілька уваг про склад найдавнішої руськолитовської літописи / М. Грушевський. - С. 1-16 [33]  
  4. Панегірик "Евфонія веселобрмячая”, посвячений Петрові Могилі в р. 1633 / К. Студинський. - С. 1-14 [49]
  5. Проба улаштування хронології до творів Тараса Шевченка / О. Я. Кониський. - С. 1-20 [63]

  6. Miscellanea. - С. 1-12
  7. Примітки до тексту Галицько-волинської літописи / М. Грушевський. - С. 1-5 [83]  
  8. Надання Оришевському Копистерина та Гайсина / М. Грушевський. - С. 5-8 [87]  
  9. Куренда перемиського єпископа Івана Снігурського з р. 1827. Причинок до історії нашої церкви від часу ревіндикації (1772) Галичини до Австрії / О. Макарушка. - С. 8-12 [90]
  10. Наукова хроніка: Огляд часописей за р. 1894. - С. 1-22 [95]

  11. Бібліографія (рецензії й справоздання). - С. 1-64 [117]
  12. Щепкинъ С. Скандинавскій обрядъ погребенія съ кораблемъ (ЖМНП. 1894. [Кн.] IX. С. 38–61) / М. Грушевський. - С. 1–3  
  13. Петровскій Н. Ф. Древніе арабскіе дорожники по средне-азіатскимъ мѣстностямъ, входящимъ въ настоящее время въ составъ русскихъ владѣній. Ташкент, 1894. V + 60 с / М. Грушевський. - С. 3–4  
  14. Бѣловъ С. А. Русская исторія до реформы Петра Великаго. СПб., 1895. V + 479 + 8 с / М. Грушевський. - С. 4–9  
  15. А. Шахматовъ. Къ вопросу объ образованіи русскихъ нарѣчій (Русский филологический вестник. 1894. Кн. IV. С. 1–12) / М. Грушевський. - С. 9–14  
  16. Харузинъ Н. Къ вопросу объ ассимиляціонной способности русскаго народа (Этнографическое обозрение. IV.С. 43–78) / М. Грушевський. - С. 14–16  
  17. Городъ Каменецъ-Подольскій. Историческое описаніе священника Е. Сѣцинскаго. К., 1895. VIII + 247 с. + 24 рис / М. Грушевський. - С. 16–18  
  18. Н. М. О прошломъ Подоліи. Каменец-Подольский, 1895. 46 с / Л[отоцький] О[лександр]. - С. 18
  19. Была ли на островѣ Томаковкѣ Запорожская Сѣчь. К., 1893 (Відбиток: Киевская Старина. Т. V); Падалка Л. По вопросу о существованіи Запорожской Сѣчи въ первыя времена запорожскаго казачества. К., 1894 (Відбиток: Киевская Старина) / Л. Падалка. - С. 18–26
  20. Лѣтописецъ Русскій (Московская Лѣтопись) по рукописи А. Н. Лебедева. Москва, 1895 (Відбиток: ЧОИДР) / Щ[уровсъкий] О. - С. 26
  21. Акты Московскаго государства / Изданные Императорскою Академіею Наукъ подъ редакціею Н. А. Попова. Разрядный приказъ, Московскій столъ. СПб., 1890— 1894. –Т. I: 1571–1634. –XLIV + 767 с.;Т. II: 1635–1659. XLV + 773 с / Щуровський О. - С. 26–29
  22. Źródła dziejowe. Warszawa, 1894. Tom XX: Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. T. IX: Ziemie Ruskie Ukraina (Kijów–Bracław), dział I, opisane przez Alexandra Jabłonowskiego. 89 + 185 + XXVI s / В. І. . - С. 29–32
  23. Źródła dziejowe. Warszawa, 1894. T. XXI: Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, t. X: Ziemie Ruskie: Ukraina (Kijów–Bracław), Dział ІІ-gi, opisane przez Alexandra Jabłonowskiego. II + 654 + LI s / Щуровський О.. - С. 32–34
  24. Мухинъ Н. Кіево-Братскій училищный монастырь. Историческій очеркъ. К., 1893; Каманинъ И. Еще о древности братства и школы въ Кіевѣ. 1895. 20 с. (Відбиток: Чтения в Истор[ическом] обществе [Нестора-летописца]. T. IX). - С. 34–39
  25. Еварницкій Д. И. Исторія Запорожскихъ Козаковъ. СПб., 1895. T. II. 624 с. + план / Кордуба М[ирон]. - С. 39–44
  26. Прошеніе сотниковъ Черниговскаго полка о козачьихъ обидахъ, поданное имп[ератрице] Елизаветѣ въ 1744 г. (Приложение к Киевской Старине. К., 1894. [№] IV. 20 с.) / М. Грушевський. - С. 44–45  
  27. Андріевскій А. Коммиссія 1749 г. для разбора взаимныхъ претензій татаръ и запорожцевъ. К., 1895. 23 с. (Відбиток: Чтения в Ист[орическом] общ[естве] Нест[ора]-лет[описца]. Т. IX) / О. Грушевський. - С. 45–46  
  28. Лазаревскій Ал. Очерки, замѣтки и документы по исторіи Малороссіи, [вып.] II. Киев, 1895. 146 с. + З рис. (Відбиток: Киевская Старина. 1893–1895) / М. Грушевський. - С. 46–48  
  29. Гапановичъ Поліевктъ, свящ. Судьбы Радочницкаго монастыря Замостскаго уѣзда, Люблинской губерніи. Варшава, 1894 / Л[ипковсъкий] С[ергій]. - С. 48–49
  30. Baranowski М. Materyały do historyi szkolnictwa galicyjskiego // [Szkoła]. [1894]; Baranowski M. Materyały do historyi szkół lwowskich ([Szkoła]. [1894]); Baranowski M. Szkoły obwodu stanisławowskiego przed 100 laty (Szkoła. 1894) / М. К-а.. - С. 49
  31. Гавріилъ Банулеско-Бодони, экзархъ молдо–влахійскій (1802–1812) и митрополитъ кишиневскій (1813–1821). Кишинев, 1894. XVI + 374 + LIV с. + портрет / П.. - С. 49–50
  32. Желеховскій Юстин. Іоаннъ Снѣгурскій, его жизнь и дѣятельность въ Галицкой Руси. Львов, 1894. VI + 179 с / Білецкий Вас[иль]. - С. 50–53
  33. Песковскій М. Л. К. Д. Ушинскій, его жизнь и дѣятельность. Біографическій очеркъ (Біографическая бібліотека Ф. Павленкова. СПб., 1893. 80 с.) / П[аньківський] К[ость]. - С. 53–54
  34. Папковъ А. Церковныя братства. Краткій статистическій очерк о положеніи церковныхъ братствъ къ началу 1893 г. СПб., 1894. 1 + 146 с. (Напечатано на основе приказа обер-прокуратора Синода) / Л[отоцький] О[лександр]. - С. 54–55
  35. Словарь росийсько-український. Львів, 1893. Т. I: А–К. 318 с.; Львів, 1895. Т. II: Л–П. 286 + IV с. / Уманець М., Спілка А. . - С. 55–58
  36. Krćek Fr. Pisanki w Galicyi (Szkoła. 1894) / Кордуба М[ирон]. - С. 58–61
  37. Taurica. Опытъ указателя сочиненій касающихся Крыма и Таврической губерніи вообще. Составилъ Арсеній Маркевичъ (Извѣстія Таврической ученой архивной коммиссіи. Симферополь, 1894. № 20. III + 395 с.) / Щуровський О.. - С. 61–62
  38. Отчетъ Императорской Публичной библіотеки за 1891 годъ. СПб., 1894. 207 + 62 с. / М. Грушевський. - С. 62–63
  39. Бертенсонъ. По югу Россіи. СПб., 1894. Вып. I. 66 с. / М. Грушевський. - С. 63  
  40. Варлаам і Йоасаф. Рисунки і проби тексту із Крехівського рукопису XVI в. Додаток до розвідки др. Ів. Франка "Варлаам і Иоасаф". - С. I-XVI [181].   

  Всі права захищені ©

         

  Розробка сайту та програмно-технологічна підтримка: Катерина Лобузіна