MYKHAILO HRUSHEVSKY DIGITAL ARCHIVES


е-АРХІВ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО


Розділи

Деталізований пошук
Дати

Листи

      
Записки товариства імені Шевченка. Т. 12, кн. 4 (1896)
Бібліотека
адреса матеріалу: http://hrushevsky.history.org.ua/item/0001461
Записки товариства імені Шевченка : вид-во, присвяч. науці і письменству укр.-рус. народу. - Львів : Накладом Т-ва імені Шевченка.
 
Т. 12, кн. 4, 1896.
Highslide JS

Попередній перегляд:         Завантажити - 29.115 Mb

Випуски

Записки товариства імені Шевченка
Випуски за 1896 рік:
 • Т. 9, кн. 1
 • Т. 10, кн. 2
 • Т. 11, кн. 3
 • Т. 12, кн. 4
 • Т. 13, кн. 5
 • Т. 14, кн. 6

 • Архів всіх випусків
 • Всі статті збірника

  1. Зміст:
  2. Політичні події на Галицькій Руси в 1340 по смерті Болеслава Юрія ІІ. Розвідка критично-історична / О. Терлецький. - С. 1-26 [5]
  3. Опис Львівського замку р. 1495 / М. Грушевський. - С. 1-12 [31]  
  4. Три панегірики XVII віку / К. Студинський. - С. 1-32 [43]
  5. Українські козаки на Ладожськім каналі / Е. Радакова. - С. 1-20 [75]
  6. Miscellanea: Спомини руського священика про різню 1846 року. Записка о. Юрія Гладиловича, з переднім словом др. Ів. Франка. - С. 1-20 [95]
  7. Наукова хроніка: Огляд часописей за рік 1895: Часописи видавані на Україні російській. - С. 1-26 [115]

  8. Бібліографія (рецензії й справоздання). - С. 1-54 [141]
  9. Zbiór wiadomości do antropologii krajowej wydawany staraniem komisyi antropologicznej Akademii Umiejętności w Krakowie. Kraków, 1895. T. XVIII. IX + 76 + 492 s. + plan / М. Грушевський. - С. 1–2  
  10. М. К. О religii pogańskich Słowian. Pogląd ze stanowiska kulturno historycznego. Lwów, 1894. 647 s. / К[ордуба] М[ирон]. - С. 2–7
  11. Филевичъ И. Очеркъ карпатской територій и населенія (ЖМНП. 1895. [Кн.] ІѴ–Ѵ) / Кордуба М[ирон]. - С. 7–8
  12. Трачевскій А. Русская исторія. Издание второе, исправленное и увеличенное. СПб., 1895. T. I. 587 с.; T. II. 637 с. / В. І.. - 8–15
  13. Миропольській С. Очеркъ исторіи церковно-приходской школы отъ перваго ея возникновенія на Руси до настоящаго времени. СПб., 1895. Вып. второй: Школы и образованіе въ эпоху монгольскаго ига. 30 с. / Л[ипковський] С[ергій]. - С. 15–16
  14. Павлов А. О началѣ Галицкой и Литовской митрополій и о первыхъ тамошныхъ митрополитахъ по византійскимъ документальнымъ источникамъ XIV вѣка. Москва, 1894; Тихомиров И. Д. Галицкая митрополія. Церковно-историческое изслѣдованіе. СПб., 1895. 189 с. / С[ицінський] Ю[хим]. - С. 16–20
  15. Monumenta medii aevi historica, res gestas Poloniae illustrantia, t. XV, continet: Rationes curiae Vladislai Jagiellonis et Hedvigis regum Poloniae 1388–1420 Pomniki dziejowe wieków średnich do objaśnienia rzeczy polskich służące, t. XV, zawiera: Rachunki dworu króla Władysława Jagiełły i królowej Jadwigi z lat 1388 do 1420. Wydał D[okto]r Franciszek Piekosiński. Kraków, 1896. VIII + 616 s. / М. Грушевський. - С. 20–21  
  16. Franko I. Z dziejów Synodu Brzeskiego 1596 r. (Kwartalnik Historyczny. 1895. [Zesz.] I. S. 1–22); Студиньский Кирило. Пересторога, руський памятник початку XVII віка. Історично-літературна студия. Львів, 1895. VI ненум. + 193 с.; Студиньский Кирило. Причинки до істориї унії. Критичні замітки на розвідку д[окто]ра І. Франка п[ід] заголовком] "Z dziejów Synodu Brzeskiego 1596 г.”. Львів, 1895. 21 с. (Передрук: Правда. 1895. Ч. 87) / М. Грушевський. - С. 21–30  
  17. Межигорскій монастырь прежде и теперь (Киевские епархиальные ведомости. 1895. № 8); Къ исторіи Межигорскаго монастыря ([Киевские епархиальные ведомости]. [1895]. [№ 8]); Орловскій П., прот[оиерей]. Кіево-Межигорскій Ставропигіальный монастырь въ 1774г., во время учрежденія архимандріи въ Запорожской Сѣчи ([Киевские епархиальные ведомости]. [1895]. № 18) / С[ицінський] Ю[хим]. - С. 30–32
  18. Лобановъ-Ростовскій А. Б., князь. Русская родословная книга. Изд. II. 1894. T. I. V + 467 с.; T. II. V + 481 с. / М. Грушевський. - С. 32  
  19. Винклеръ П. фонъ. Русская геральдика, исторія и описаніе русскихъ гербовъ, съ изображеніемъ всѣхъ дворянскихъ гербовъ, внесенныхъ въ общій гербовникъ всероссійской имперіи. 1892. Вып. I. VIII ненум. с. + 48 с.; [Вып.] II i III. IX ненум. с. + 49–176 с. / М. Грушевський. - С. 32– 33  
  20. Дневникъ генеральнаго подскарбія Якова Марковича (1717–1767 г.) (Изданіе "Кіевской Старины”. Подъ редакціей Ал. Лазаревскаго. К., 1893. Часть первая (1717–1725 г.). XVI + II + 329 с.; К., 1895. Часть вторая (1726–1729 г.). II + 342 с.) / М. Грушевський. - С. 33–34  
  21. Орловскій П., прот[оиерей]. Грановскій протопопъ Іоаннъ Строцкій, какъ поборникъ православія на Украинѣ во второй половинѣ XVIII столѣтія (Киевская Старина. 1895. [Кн.] XI. С. 119–144; [Кн.] XII. С. 328–360); Орловскій П., прот[оиерей]. Странствующій архіерей (1777–1778 г.) ([Киевская Старина]. 1896. [Кн.] I. С. 78–100) / Ол. Л-ий. - С. 34–39
  22. Васильчиковъ А. А. Семейство Разумовскихъ. СПб.: Изд. А. Брикнера, 1894. T. V: Приложенія къ біографії кн[язя] А. М. Разумовскаго. VI + 398 с. + портрет / М. Грушевський. - С. 39
  23. Выписки изъ полнаго собранія законовъ. 1895 / О. Л.. - С. 39–40
  24. Винеръ Л. Еврейско-нѣмецкія слова въ русскихъ нарѣчіяхъ (Живая старина. 1895. [Вып.] I. С. 57–70) / Верхратский Іван. - С. 40–51
  25. Pamiętnik Fizyograficzny. Wyd[ały] A. Ślusarski i Br. Znatowicz. Warszawa, 1895. T. XIII / Раковский І[ван]. - С. 51–53
  26. Видавництва й книжки, обговорені в сім томі. - С. 53–54
  27. 3 Товариства: Загальні збори Наукового Товариства імені Шевченка. - С. 1-6 [195].   

  Всі права захищені ©

         

  Розробка сайту та програмно-технологічна підтримка: Катерина Лобузіна