MYKHAILO HRUSHEVSKY DIGITAL ARCHIVES


е-АРХІВ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО


Розділи

Деталізований пошук
Дати

Листи

      
Записки товариства імені Шевченка. Т. 21, кн. 1 (1898)
Бібліотека
адреса матеріалу: http://hrushevsky.history.org.ua/item/0001470
Записки товариства імені Шевченка : вид-во, присвяч. науці і письменству укр.-рус. народу. - Львів : Накладом Т-ва імені Шевченка.
 
Т. 21, кн. 1, 1898.
Highslide JS

Попередній перегляд:         Завантажити - 21.559 Mb

Випуски

Записки товариства імені Шевченка
Випуски за 1898 рік:
 • Т. 21, кн. 1
 • Т. 22, кн. 2
 • Т. 23-24, кн 3-4
 • Т. 25, кн. 5
 • Т. 26, кн. 6

 • Архів всіх випусків
 • Всі статті збірника

  1. Зміст:
  2. Анти. Уривок з історії України-Руси / М. Грушевський. - С. 1-16 [3]  
  3. Суспільне становище білого (світського) духовенства на Україні і Росії в XVIII в. / О. Лотоцький. - С. 1-46 [19]

  4. Miscellanea. - С. 1-12
  5. До історії церковних братств на Галицькій Руси / І. Франко. - С. 1-5 [65]
  6. Причинок до літератури нашого віршотворства / В. Гнатюк. - С. 5-12 [69]
  7. Наукова хроніка: Огляд часописей за 1897 рік: Часописи українсько-руські. - С. 1-10 [77]

  8. Бібліографія (рецензії й справоздання). - С. 1-54 [87]
  9. Drobne prace і notatki Erazma Maj ewskiego z dziedziny archeologii przedhistorycznej i etnografii, Варшава, 1897, ст. 128 / М. Б. . - С. 1–2
  10. В. Латышевъ. Греческія и римскія надписи найденныя въ Южной Россіи въ 1892, 1894 годахъ (Материалы по археологии России), Спб., 1895. 86 с. + табл.; Сборникъ греческихъ надписей христіанскихъ временъ изъ Южной Россіи (Ювилейное издание петербургского археологического общества), Спб., 1896. III + 144 с. + XIII табл. / О. Грушевський. - С. 2–3  
  11. А. А. Кочубинскій. Территорія доисторической Литвы (Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія, 1897, I, с. 60–94) / М. Грушевський. - С. 3–4  
  12. А. А. Шахматовъ. Исходная точка лѣтосчисленія "Повѣсти временныхъ лѣтъ" (Журналъ Министерства Нар. Просвѣщенія, 1897, III, с. 217–222). Хронологія древнѣйшихъ русскихъ лѣтописныхъ сводовъ (ibid. 1897, IV, 462–482) / М. Грушевський. - С. 4–7  
  13. Статистическія свѣдѣнія о сохранившихся древнерусскихъ книгахъ XI–XIV вѣковъ и ихъ указатель, сообщеніе Н. В. Волкова (Памятники древней письменности, СХХІІІ), Спб., 1897, стор. 96 / М. Грушевський. - С. 7–8  
  14. Памятники древнє-русской церковно-учительной литературы. Выпускъ второй: Славяно-русскій Прологъ. Часть первая. Сентябрь–декабрь. Изд. журнала "Странникъ" подъ редакціей проф. А. И. Понамарева, Спб., 1896, ст. I–LXVI+I–222 / І. Франко. - С. 8–13
  15. А. М. Лобода. Русскій богатырскій эпосъ, Київ, 1896 (відбитка з Университетскихъ Извѣстій 1890, І, IV, X, XI) / І. Копач. - С. 13–14
  16. П. Милюковъ. Очерки по исторіи русской культуры, часть вторая: Церковь и школа (вѣра, творчество, образованіе), Спб., 1897, ст. ѴІІІ+365 / М. Грушевський. - С. 14–17  
  17. А. Brückner. Die russisch-litauische Kirchenunion und ihre literarischen Denkmäler (Archiv für slavische Philologie, XIX Bd. 189–201). Spory o unię w dawnej literaturze (Kwartalnik historyczny, t. X, 578–644) / І. Франко. - С. 17–19
  18. Почаевская Успенская Лавра. Историческое описаніе. Трудъ проф. Нѣжинскаго историко-филологическаго института А. Ѳ. Хойнацкаго, исправленный и дополненный Г. Я. Крыжановскимъ, Почаїв, 1897 р., ст. 524 / Л. О.. - С. 19
  19. Ѳ. М. Уманецъ. Гетманъ Мазепа, историческая монографія; Спб., 1897, с. 1+455+111 / М. Грушевський. - С. 20–23  
  20. Н. Д. Чечулинъ. Внѣшняя политика Россіи въ началѣ царствованія Екатерины II, 1762–1774 (Записки историко-филологическаго факультета им. С.Петерб. университета, ч. XL), С.Петербург, 1896, ст. 4–8 / Т[омашівський] С[тепан]. - С. 23–24
  21. П. А. Ананьевъ. Къ предстоящему столѣтію города Василькова Кіевской губерніи, К., 1897, ст. 37 (відбитка з "Кіевлянина", ч. 69, 72 і 74) / М. Грушевська. - С. 24–25  
  22. Изъ переписки Т. Г. Шевченка съ разными лицами. (Съ примѣчаніями М. К. Чалого). Сообщ. М. Чалый. Кіевская Старина, 1897, II, ст. 151–175, III ст. 452–475 / Г[а]л[у]щ[инський] М[ихайло]. - С. 25–27
  23. Е. Н. Григорова. Т. Г. Шевченко, біографія для юношества, Москва, 1896, ст. 34, 4 рис. / Д. В.. - С. 27–29
  24. Dr. Raimund Friedrich Kaindl. Viehzucht und Viehzauber in den Ostkarparten (Sonder-Abdruck aus Band LXIX, Nr. 24 des Globus. Illustrirte Zeitschrift für Länder und Völkerkunde). Haus und Hof bei den Huzulen. Ein Beitrag zur Hausforschung in Oesterreich. (Separatabdruck aus Band XXVI [der neuen Folge Band XVI] der Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien). Haus und Hof bei den Rusnaken. Mit einer Einleitung überden Namen der Rusnaken (Sonder-Abdruck aus Band L XXI, Nr. 9, des Globus) / В. Гнатюк. - С. 29–37
  25. Юльянъ Яворскій. Громовыя стрѣлки. Очеркъ по исторіи южно-русскаго фольклора, К., 1897, с. 12 (відбитка з Київської Старини, 1897, т. LVIII, стор. 227–238) / І. Франко. - С. 38–40
  26. Zbornik zanarodni źivot i obicaje juźnih Slavena. Na svijet izdaje Jugoslov. Akadem ij a znanosti iumjetnosti. Syezakl. uredio prof. Ivan’ Milcetić, Загреб, 1896 / І. Франко. - С. 41–43
  27. Ludwik Krzywicki Kurs systematyczny antropologii. I. Rasy fizyczne, Варшава, 1897, стор. 166 / Я. Грушкевич. - С. 43–47
  28. Beilage zur Allgemeinen Zeitung. 1897. № 1–226 / Ф. І.. - С. 47–52
  29. Видавництва й книжки, обговорені в сім томі. - С. 53–54

  30. З Товариства. - С. 1-20
  31. Діяльність відділу. - С. 1 [141]
  32. Діяльність секцій. - С. 2 [142]
  33. Секретарське справоздання з діяльності відділу Наукового Товариства імені Шевченка за рік 1897 / І. Кокорудз. - С. 3-7 [143]
  34. Справоздання касове по конець року 1897. - С. 7-8 [147]
  35. Фонди, що стоять під зарядом Товариства / К. Панківський. - С. 9 [149]
  36. Наукова діяльність Товариства імені Шевченка в 1896 і 1897 р. / М. Грушевський. - С. 10-17 [150]  
  37. Видання, що приходять до бібліотеки Наукового Товариства ім. Шевченка (окрім українсько-руських). - С. 18-20 [158]
  38. Жнива у Східній Галичині і на Буковині / В. Будзиновський. - С. 1-36 [161].   

  Всі права захищені ©

         

  Розробка сайту та програмно-технологічна підтримка: Катерина Лобузіна