MYKHAILO HRUSHEVSKY DIGITAL ARCHIVES


е-АРХІВ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО


Розділи

Деталізований пошук
Дати

Листи

      
Записки товариства імені Шевченка. Т. 29, кн. 3 (1899)
Бібліотека
адреса матеріалу: http://hrushevsky.history.org.ua/item/0001477
Записки товариства імені Шевченка : вид-во, присвяч. науці і письменству укр.-рус. народу. - Львів : Накладом Т-ва імені Шевченка.
 
Т. 29, кн. 3, 1899.
Highslide JS

Попередній перегляд:         Завантажити - 24.166 Mb

Випуски

Записки товариства імені Шевченка
Випуски за 1899 рік:
 • Т. 27, кн. 1
 • Т. 28, кн. 2
 • Т. 29, кн. 3
 • Т. 30, кн. 4
 • Т. 31-32, кн. 5-6

 • Архів всіх випусків
 • Всі статті збірника

  1. Зміст:
  2. Україна після 1654 року. Історичний начерк / Л. Ч.. - С. 1-14 [5]
  3. Знадоби для пізнання угорсько-руських говорів / І. Верхратський. - С. 95-200 [19]

  4. Miscellanea. - С. 1-5 [127]
  5. Володимир Ястребов (некролог) / Л. Ч.. - С. 1-4 [127]
  6. В. Василевський (некролог) / М. Грушевський. - С. 4-5 [130]  
  7. Наукова хроніка: Огляд західно-європейської літератури по культурній і політичній історії, історії літератури та штуки в 1898 р.. - С. 1-31 [132]

  8. Бібліографія (рецензії й справоздання). - С. 1-44 [163].
  9. L’Anthropologie (Matеriaux pour l’histoire de l’homme, Revue d’anthropologie, Revue d’Ethnographie-rćunis), redacteurs en chef mm. Boule–Vernaux. Париж, T. V–IX (p. 1894–8) / М. Грушевський. - С. 1–2  
  10. Историко-топографическіе очерки древняго Кіева (съ планомъ древняго Кіева 1638 г.). И. Н. Петрова. К., 1897, ст. 3+267; С. Т. Голубевъ. О древнѣйшемъ планѣ г. Кіева 1638 г. К., 1898, ст. 73 (Відбитка з XII кн. "Чтеній въ Ист. Общ. Нестора лѣтописца") / В. І. . - С. 3–6
  11. Св. Софія Кіевская, нынѣ Кіево-Софійскій кафедральный соборъ. Составилъ протоіерей П. Орловскій, К., 1898, 60 стор. / Д. Я.. - С. 6–7
  12. Іл. Кокорудз. Взаємини між старорускими законодатними памятниками (Справозданє дирекциї ц. к. академічної гімназиї у Львові за рік шкільний 1897/8, 1898, ст. 1–39) / М. Грушевський. - С. 7–8  
  13. Е. Ѳ. Карскій. Западнорусскіе переводы псалтыри въ ХѴ–ХѴІІ вѣкахъ. Варшава,1896, стор. XIII + 444 / І. Копач. - С. 8–10
  14. М. Довнаръ-Запольскій. Западно-русская сельская община въ XVI вѣкѣ, ст. 56 (Відбитка з Ж. М. Н. П., 1897, VII) / І. Черкаський. - С. 10–12
  15. . Лаппо Земскій судъ въ великомъ княжествѣ Литовскомъ въ конци XVI вѣка ( Ж. М. Н. П., 1897, VI, стор. 263– 301) / І. Черкаський. - С. 12–15
  16. Д. П. Миллеръ. Очерки изъ исторіи и юридическаго быта старой Малороссіи. Превращеніе казацкой старшины въ дворянство. 1897. 133 с. (з Київської Старини, 1897, І–IV); А. М. Лазаревскій. Замѣтки на историческія монографіи Д. П. Миллера о малорусскомъ дворянствѣ и статутовыхъ судах, Харьков, 1898. 82 с. / К[міт] Ю[рій]. - С. 15–16
  17. Ал. Лазаревскій. Изъ семейной хроники Берловъ (Київ. Старина 1899, I, ст. 101–133) / М. Грушевська. - С. 17  
  18. В. Шенрокъ. Матеріалы для біографіи Н. В. Гоголя, т. IV, Москва, 1897, ст. ѴІІІ+978 / О. Грушевський. - С. 17–18  
  19. А. Титовъ. Письма П. А. Кулиша къ О. М. Бодянскому (1846–1877 гг.) (Київська Старина 1897, IX–XII, 1898, II; Письма П. А. Кулиша къ И. Ф.Хильчевскому, 1858–1875 (ib. 1898, І); Письма П. А. Кулиша къ Шевченку (ib, 1899, II); Письма Кулиша къ В. В. Тарновскому, 1855–1858 гг. (ib. IV, XII); Письма Кулиша къ Д. С. Каменецкому, 1857–1865 гг. (ib. 1898, Ѵ–ѴІІ, XII); Переписка Кулиша съ Володиміромъ Барвинскимъ въ первой половинѣ 1871 года (ib. 1898, X); Письма П. А. Кулиша къ В. В. Тарновскому-сыну (ib. 1899, І); Письма П. А. Кулиша къ М. В. Юзефовичу, 1843–1861 гг. (ib. 1899, II–III) / О. Маковей. - С. 18–39
  20. Древности. Труды археографической коммиссіи императорскаго археологическаго общества, т. I, вип. 1 і 2, Мва, 1898, ст. 380, 4° / М. Грушевський. - С. 40  
  21. И. Поляковъ. Крупное землевладѣніе на Волыни, стор. 77, 16°, К. 1898. (Відбитка з "Кіевлянина" за рік 1898) / С. Єфремов. - С. 40
  22. Описаніе отдѣльныхъ русскихъ хозяйствъ. Вып. III. Курская губернія. Спб., 1897, стор. 95 (Виданнє міністерства хліборобства і державних маєтків) / С. Єфремов. - С. 40–41
  23. Помѣстное землевладѣніе въ Подольской губерніи. Составилъ В. К. Гульдманъ. Изданіе Подольскаго Статистическаго Комитета. Каменецъ Под., 1898, ст. 362+46+26, мала 8° / С[ицінський] Ю[хим]. - С. 41–42
  24. Энциклопедическій Словарь, издатели Ф. А. Брокгаузъ и И. А. Ефронъ, томъ ХХІV, полутомы 47, Повелительное наклоненіе – Полярныя коардинаты, 48 Полярныя сіянія – Прая, Спб., 1898, ст. 960 / О. Грушевський. - С. 42–43  
  25. Видавництва й книжки, обговорені в сім томі. - С. 43–44   

  Всі права захищені ©

         

  Розробка сайту та програмно-технологічна підтримка: Катерина Лобузіна